STUDIO FRADECK

Sinds 10 mei 1983 

 

 

Privacybeleid Fradeck

 

Fradeck zal de aan haar verstrekte persoonsgegevens te allen tijde behoorlijk en zorgvuldig verwerken. Daarbij zal Fradeck zich houden aan de regels zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of andere relevante wetgeving. 

 

Artikel 1- Definities:

 

Betrokkene:                 

een natuurlijk persoon wie aan de hand van de verstrekte Persoonsgegevens geïdentificeerd kan  worden. In dit privacybeleid ook wel Opdrachtgever genoemd.

 

Persoonsgegevens:       

alle gegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of de geldende Europese Privacyverordening. Iedere informatie betreffende de identificatie van de Betrokkene.

 

Verwerking:                 

elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde middelen.

 

Verantwoordelijke:     

in dit privacybeleid te weten Fradeck die het doel, de voorwaarden en middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens vaststelt. 

 

Artikel 2- Reikwijdte en welke gegevens worden verzameld?

 

1.     Dit privacybeleid is van toepassing op de Verwerking van Persoonsgegevens met betrekking tot uitvoering van de diensten die Fradeck aanbiedt.

 

2.     Deze Persoonsgegevens bestaan uit NAW-gegevens,  contactgegevens, IP-adressen en cookies. Dit privacybeleid is van toepassing op de Verwerking van Persoonsgegevens met betrekking tot leveringvan de dienstendie Fradeck aanbiedt.

 

3.     Fradeck vraagt middels dit privacybeleid expliciete toestemming aan de Betrokkene om de gegevens aan te leveren. 

Fradeck verzameld de Persoonsgegevens op de volgende wijze:

 

       a. Gegevensverzameling via het internet zoals vragenlijsten, cookies, aanmelden voor nieuwsbrief, aanmelden voor brochures, contactformulier invullen, gegevens uploadenreferenties plaatsen of gebruik maken van social media;

 

       b. Schriftelijke gegevensverzameling via post door middel van ingevulde vragenlijsten of enquêtes;

 

       c. Persoonlijke vraaggesprekken waarbij informatie genotuleerd of ingevoerd wordt;

 

       d. Telefonische vraaggesprekken waarbij gegevens genotuleerd of ingevoerd worden.

 

Artikel 3- Omgang met gegevens:

 

1.     Persoonsgegevens zullen op een rechtmatige, eerlijke en transparante wijze worden verwerkt doorFradeck. De verzamelde Persoonsgegevens worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld. 

2.     Indien Betrokkene vaststelt dat diens Persoonsgegevens onjuist zijn geregistreerd bij Fradeck, zal Betrokkene hiervan zo spoedig mogelijk melding maken bij Fradeck. Fradeck zal naar aanleiding van deze informatie op aanvraag de gegevens indien noodzakelijk wissen, dan wel aanpassen of Betrokkene zelf de mogelijkheid bieden tot correctie van deze Persoonsgegevens. 

 

Artikel 4- Doeleinden gegevens:

 

1.     Fradeck gebruikt Persoonsgegevens van Betrokkenen voor de uitvoering van de opdracht, en het daarbijbehorende contact tussen Fradeck en de Opdrachtgever.

2.     Verwerking van de Persoonsgegevens zal slechts plaatsvinden wanneer dit nodig blijkt voor de verwezenlijking van de doeleinden.

 

Artikel 5- Opslag gegevens en bewaartermijn: 

 

1.     De bewaartermijn van de Persoonsgegevens zal slechts voor de duur zijn die noodzakelijk is tot verwezenlijken van de doeleinden en in ieder geval niet langer duren dan maximaal vijf jaar, tenzij een wettelijke grondslag een andere termijn aanduidt waardoor Fradeck verplicht is de Persoonsgegevens langer te bewaren. De contactgegevens worden langer dan vijf jaar bewaart, tenzij de Opdrachtgever aangeeft dat hij/zij de contactgegevens graag verwijdert wilt hebben. 

 

Artikel 6- Beveiliging gegevens:

 

1.     Fradecktreft passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens op een passend beveiligingsniveau te beschermen. 

2.     Fradeck neemt in ieder geval, passende maatregelen om vernietiging, enige vorm van onrechtmatige Verwerking of ongeoorloofde verspreiding en toegang tot de Persoonsgegevens te voorkomen.

 

Artikel 7- Rechten van Betrokkene:

 

1.     Betrokkene heeft, zonder opgaaf van reden, recht zijn toestemming tot het verwerken van diens Persoonsgegevens in te trekken, tenzij dit uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt, uitvoering van een publieke taak onmogelijk maakt, of wegens medische noodzaak niet mogelijk is, behoudens de wettelijke verplichtingen of andere situatie waarin verwijdering van persoonsgegevens redelijkerwijs niet via info@fradeck.nl om de Persoonsgegevens van de Betrokkene te verwijderen.

3.     Fradeck biedt Betrokkene zonder verplichte opgaaf van reden inzage tot diens Persoonsgegevens. 

4.     Verwerking van Persoonsgegevens wordt middels dit privacybeleid in duidelijke, begrijpbare taal kenbaar gemaakt aan de Betrokkene. 

 

Artikel 8- Doorgifte aan derden

 

1.     Persoonsgegevens van betrokkenen worden in beginsel niet verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of de levering van goederen en/of diensten of als dit gebeurt op grond van (het nakomen van) een wettelijke verplichting. 

 

Artikel 9- Contact en afhandeling klachten

 

Fradeckbiedt de mogelijkheid tot het behandelen van klachten. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend en zullen zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 4 weken worden afgehandeld.

Betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit zijnde de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en klachten kunnen worden ingediend via: info@fradeck.nl

Fradeck koppelt e-mailadressen nooit aan telefoonnummers en huis- of bedrijfsadressen in de-maillijsten. 

 

Artikel 10 Cookies en privacy (Fradeck werkt zelf niet met cookies)

 

1.     Bij het bezoeken van onze website kan Fradeck informatie van de websitebezoeker over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies. Wij maken geen cookie

2.     De informatie die Fradeck verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt. Het is Fradeck niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Betrokkene uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

3.     De Betrokkene gaat akkoord dat Fradeck de Betrokkene voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Betrokkene niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Betrokkene dit kenbaar maken.

4.     Fradeck behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Betrokkene geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

5.     Op de website van Fradeck worden willekeurige advertenties weergegeven. Dit is niet altijd de bewuste keuze van Fradeck. Voor deze cookies van desbetreffende aanbieders, verwijst Fradeck de Betrokkene door naar het privacybeleid van de aanbieder. Fradeck kan niet verantwoordelijk gehouden worden of aansprakelijk gesteld worden voor deze specifieke cookies.

 

Artikel 11- Wijzigingen privacybeleid

 

1.     Fradeck behoudt het recht om dit Privacybeleid aan te passen.

2.     Wijzigingen zullen tijdig worden doorgegeven aan de Betrokkene.

 

Artikel 12- Toepasselijk recht

 

1.     Op dit privacybeleid en alle daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing. 

 

  Als u het met bovenstaande eens bent, laat het dan even weten. info@fradeck.nl

 

Achtergrond Privacywet: Bron KvK 

 

 

< Menu​

< Klik hier

< Menu​

< Klik hier